Select Page

 

Eriti väärib mainimist noote osalemine eestikeelse tõlke valmimisel. Grupp katoliku noori luges tõlget ja püüdis hinnata, kas sõnastused on arusaadavad neile endile kui ka nende eakaaslastele väljaspool kirikut. Ka pildimaterjal on suurel määral noorte maitse järgi.

Raamat on saadaval kirjastus Gallus kodulehel. Hind: 15 eurot.

http://wps.kirjastusgallus.ee/youcat/

Piiskop Philippe Jourdani eessõna eestikeelsele väljaandele:

Mul on väga hea meel, et eesti lugejani jõuab YOUCAT – Youth Catechism of the Catholic Church. Nii nagu pealkiri ütleb, on see mõeldud noorele katoliiklasele, kes hakkab avastama, mis on usk. Siit võib leida esimesi näpunäiteid ja juhiseid edasiseks otsimiseks, kui huvi usu vastu süveneb. Raamatus on otsesed viited „Katoliku kiriku katekismusele“ (1993), sest sellel YOUCAT põhinebki. Siit leiab ka hulgaliselt tsitaa­te tuntud teoloogidelt ja kultuuritegelastelt. Niiviisi pole YOUCAT ainult usuõpik katoliiklasele, vaid seletab kristlust suures pildis. Raamat võib pakkuda huvi ka teistest usk­kondadest pärit või usukaugetele inimestele, kes sooviksid paremini aru saada sellest, mida kirik õpetab.

Eestikeelne YOUCAT on verstapost omakeelsete teoloogiliste terminite kujunemises. Keel muutub, nii nagu maailmgi meie ümber ja seetõttu on vaja üha uuesti sõnastada muutumatut ilmutust. Seda keelt on eestlastel endil vaja avastada, luua, kasutusele võtta ja omavahel mõistetes kokku leppida, tehes seda kooskõlas eesti keele traditsioonidega.

Eestikeelse YOUCATi tõlkega on tegeletud kolm aastat. Tõlkimine ja toimetamine kujunes nii pikaks ja mahukaks raamatu sisutiheduse tõttu. Erinevatel ajajärkudel on raamatu valmimisele kaasa aidanud ligi kolmkümmend inimest: elukutselised eesti filoloogid, keele asjatundjad ja tõlkijad, katoliku preestrid, teoloogid ja muidugi Eesti noored inimesed ise. Tänu kõigi nende inimeste koostööle võib eestikeelset YOUCATi pidada tähelepanuväärseks saavutuseks eesti usu­keele arengus.

YOUCAT on mõeldud mitte ainult noortele inimestele, vaid ka kõigile, kes huvituvad ning soovivad mõista kristliku maailma kultuurilugu. Loomulikult on YOUCAT väga sobiv õppevahend pühapäevakooli töös või koolides religiooniõpetuse tundides. See on raamat, mis ei ammenda end ühekordsel lugemisel. Selle võib alati lahti lüüa huvipakkuva teema kohalt ning saada teada, mida katoliku kirik usub ja õpetab katkematus traditsioonis. YOUCATi kohta kehtib sama, mida paavst Bene­dictus XVI kirjutas katoliku kiriku uue katekismuse kohta. „Katoliku kiriku katekismuse ülesehitus ise näitab, kuidas usk areneb ja puudutab igapäevase elu peamisi teemasid. Samm-sammult lugeja avastab, et katekismuse esitlus ei ole teooria, vaid kohtumine Isikuga, kellega koos elab kirik. Usu­tunnistusele järgneb sakramentaalse elu seletamine, milles Kristus on kohal, tegutseb ja oma kirikut ehitab. Samal viisil saab katekismuse õpetus moraalsest elust tõelise tähenduse siis, kui see suhestub usu, liturgia ja palvega.“ (Motu proprio „Porta fidei“, Benedictus XVI, 2011)

Armas lugeja, ma soovin, et see raamat aitaks Sind edasi liikuda Jumala ja Tema tegude tundmise teel. Jumal on tõde ja valgus. Inimene vajab usku, aga ka palju sõnu, et seda kõike seletada. Tõesti, on vaja hästi mõista, mida usud. Jumala val­gus ise on imeilus ja imelihtne. Ma tahaksin, et sa avastaksid Jumala ja kohtuksid Temaga.

Kristuse ülestõusmispühal, 4. aprillil 2021. aastal

KOMMENTAAR

Üritus ei piirdu ainult põhiväljaandega. Aja jooksul on lisandunud veel ja veel noortele suunatud eriväljaandeid, mis selgitavad kiriku usku: YouCat lastele, DoCat ehk katoliku kiriku sotsiaaldoktriin, Y-piibel, eraldi sakramentide, palve jm kohta. Veebis on app igapäevaseks piiblilugemiseks ja katekismuse uurimiseks. Vaata www.youcat.org/

YOUCAT on „Katoliku kiriku katekismuse“ (1993) rakendus, sarnaselt, nagu seda teeb ka „Katoliku kiriku katekismuse kompendium“ (2005). Need katekismuste struktuur tugineb aastasadade pikkusele katehheetilisele kogemu­sele: mida me usume, kuidas pühitseme kristlikke salasusi, kuidas omame elu Kristuses, kuidas peame palvetama? Paavst Benedictus XVI seletab YOUCATi esmaväljaande eessõnas, mis ajendas noortekatekismuse loomist ja millest see koosneb:

„Katoliku kiriku uue katekismuse väljaandmisele järgnenud ülemaailmsetele noortepäevadele Roomas, Torontos, Kölnis ja Sydneys tuli kokku noorsugu üle kogu maailma. Need olid noored, kes tahtsid uskuda, kes otsisid Jumalat, kes armas­tasid Kristust ja igatsesid osadust Temaga. See tõstatas küsimuse, kas ei tuleks tõlkida katoliku kiriku katekismust noorte keelde? Kas me ei peaks tooma selles leiduvad rikku­sed tänapäeva noorte maailma? Nii sündis Viini peapiiskopi, kardinal Christoph Schönborni võimekal eestvedamisel noortele suunatud YOUCAT.

Seda tehes sai üha selgemaks, et ka see loodud tekst tuleb erinevate kul­tuuriruumide jaoks „ära tõlkida“, et jõuda inimesteni sellisel kujul, mis vastaks nende arusaamadele ja küsimustele.“

Eestikeelne väljaanne viibki ellu Benedictus XVI soovi, et kiriku õpetus oleks „ära tõlgitud“ kultuuriruumile vastavalt. Eestindamine oli paratamatu töö teksti tõlkimisel. Tõlkimine ja toimetamine tõi eesti keelde uusi termineid ning korrastas juba olemasolevat katoliiklikku usukeelt. Eri keeltesse tõlkijatele on autorid jätnud vabaduse kasutada kohalikule kultuurile sobivat pildimaterjali ja ka põhiteksti ilmestavaid tsitaate. Seda võimalust on eestindamise juures julgelt kasutatud. Katekismuse väljaandes võib leida Eestimaad ja rahvast, kiriku noori, ordurahvast ja preestreid ning meile sobilikku esteetikat. Rohkete tsitaatide hulgas on lauseid ka Eesti lugupeetud vaimulikelt, teoloogidelt ja kirjanikelt: peapiiskop Eduard Profittlich, piiskop Platon, preester Vello Salo, Elmar Salumaa, Toomas Paul, Osvald Tärk, Fanny de Sivers.

Eriti väärib mainimist noote osalemine eestikeelse tõlke valmimisel. Grupp katoliku noori luges tõlget ja püüdis hinnata, kas sõnastused on arusaadavad neile endile kui ka nende eakaaslastele väljaspool kirikut. Ka pildimaterjal on suurel määral noorte maitse järgi.

Ingmar Kurg