Select Page

2012. aasta jõulude ajal, vähem kui kaks kuud enne paavstitoolist loobumist, võttis Benedictus XVI ühes oma ametiaja viimastest kõnedest sõna sooideoloogia ohtude teemal. Paavst hoiatas Rooma kuuriale peetud pöördumises gender ideology kui Jumala ja tema loomingu vastu suunatud mässu eest, mis tõrjub kõrvale mehe-naise bioloogilised kategooriad ja soodustab igaühele meelepärase “isikliku soo” konstrueerimist.

Nii seatakse kahtluse alla iseenda olemise mõiste – see, mida inimeseks olemine tähendab. […] Sooideoloogias sisalduva antropoloogilise revolutsiooni sügav vale on ilmne. Inimesed vaidlustavad oma kehalise antuse. Nad eitavad oma olemust, kui otsustavad, et võivad selle ise konstrueerida.”

Pontifeks rõhutas: „Piibli loomisloo järgi kuulub Jumala poolt meheks ja naiseks loomine inimese olemuse juurde. […] Just see kahesus, eelnev antus, on see, mis nüüd vaidlustatakse.”

Koos sellega deformeerub paratamatult ka perekonna mõiste. Benedictuse lausutud sõnade järgi on mees ja naine loodud teineteist täiendama. “Kui vabadus olla loov muudetakse vabaduseks luua ümber inimest ennast, siis sellega paratamatult ristatakse piigid Loojaga. Sellega kaotab kokkuvõttes oma väärikuse ka inimene, kes on loodud Jumala näo järgi,” võttis Benedictus oma seisukoha kokku.

Ideoloogiline kolonisatsioon”

Benedictuse järeltulijat, Franciscust, on kohati peetud – ja seda ebaõiglaselt – liberaalide paavstiks. Traditsionalistlike piiri-katoliiklaste poolt on kõlanud isegi süüdistused kiriku lõhestamises liigse uuendusmeelsuse tõttu. Kuid ennatliku hukkamõistu asemel vaadakem otsa Franciscuse sõnadele, mida ta abielu, perekonna ja soolisuse kohta maailmale on lausunud.

Franciscus on korduvalt rääkinud sooideoloogia vastu. Kaudselt mõistis ta selle hukka juba oma 2015. aastal ilmunud keskkonnatsüklika Laudato Si punktis 155, kirjeldades seda kui osa ülemaailmsest sõjast perekonna vastu”.

Veel selle aasta [2023, toim] märtsis andis Püha Isa Argentina päevalehe La Nacion Itaalia korrespondendile Elisabetta Piquele intervjuu, milles mõistab taas kord sooideoloogia üheselt hukka ja rõhutab mehe-naise duaalsuse tähtsust. Intervjuu salvestati Santa Martas, Vatikani külalistemajas, kus paavst resideerub.

Ma olen alati eristanud seda, mis on pastoraaltöö inimestega, kellel on erinev seksuaalne orientatsioon, ja seda, mis on sooideoloogia. Need on kaks erinevat asja,” selgitas ta.

Franciscuse sõnul lahjendab sooideoloogia erinevused ja muudab maailma ühetaoliseks, igavaks. Enamgi, see on vastuolus inimese loomuliku kutsumusega. „Meeste ja naiste, kogu inimkonna rikkus seisnebki erinevuste pinges. Me kasvame oma erinevuste kaudu.”

Franciscus nimetas inimesi, kes näevad sugude kaotamises progressi, otsesõnu naiivseteks: „See on äärmiselt ohtlik, sest see tühistab erinevused ja nendevahelised pinged, selle, mis on inimkonna rikkus isiklikus, kultuurilises ja sotsiaalses plaanis. […] Sooideoloogia on üks kõige ohtlikumaid ideoloogilisi kolonisatsioone tänasel päeval.”

Abielu

2017. aasta septembris ilmunud 417-leheküljelises prantsuskeelses intervjuuraamatus „Politique et Société“ (“Poliitika ja ühiskond”) tõdeb paavst Franciscus, et nii abielu kui ka sugude tõelise olemuse osas valitseb praegu „kriitiline segadus“. Laste kasvatamine sooneutraalsuse vaimus, mis lubab neil endil valida, kas nad sirguvad meesteks või naisteks, mängib seejuures selliste eksituste vohamisel olulist rolli ja mõjutab otseselt seda, kuidas me mõtestame abielu.

Vatikani seisukoht abielu küsimuses on klaar ja paavst kordas selle intervjuusarjas Prantsuse sotsioloogi ja meedia ning poliitilise kommunikatsiooni eksperdi Dominique Woltoniga ka üle: abielu saab olla sõlmitud vaid mehe ja naise vahel. „Me ei saa seda muuta. See on asjade olemus ja seda mitte ainult kirikus, vaid kogu inimkonna ajaloos.” Küsimusele samasooliste paaride abielu kohta ütles paavst: „Nimetagem seda „tsiviilühenduseks“. Me ei tee tõega nalja.“

Homoseksuaalsus

Nagu eelpool viidatud, hoiab Franciscus homoseksuaalsete inimeste teenimise lahus LGBTQ ideoloogiast. Sellest ei tohiks muidugi järeldada, et tavapärasest erineva seksuaalse orientatsiooniga inimestel ei ole kirikusse üldse asja, nagu ka mitte seda, et paavst sellised suundumused õigeks kiidab.

Inimõiguste organisatsiooni The Human Dignity Trust andmetel on täna ligi 70 riigis või jurisdiktsioonis samasooliste seksuaalne tegevus kuritegelikuks tunnistatud, nendest 12s võib selliste tegude eest määrata lausa surmanuhtluse. Tänavu jaanuaris, kaks kuud enne ülalviidatud La Nacioni korrespondendile antud intervjuud, kõlaski paavsti kaitsekõne seksuaalvähemustele, kui ta mõistis hukka homoseksuaalsust kriminaliseerivad seadused, nimetades neid „ebaõiglaseks“. Kirikupea rõhutas, et “Jumal armastab kõiki oma lapsi sellistena, nagu nad on” ja kutsus piiskoppe üles võtma LGBTQ-inimesi kirikusse vastu.

Sellega muidugi ei mõistnud Franciscus homoseksuaalsust ka õigeks, nagu mõned kriitikud rutakalt, kuid ekslikult sisendada on püüdnud. Paavsti seisukoht selles küsimuses on selge: „Homoseksuaalsus [praktikas] ei ole kuritegu. Jah. Aga see on patt. Kõigepealt teeme vahet patu ja kuriteo vahel,” sõnas ta samas intervjuus, lisades, et “samuti on patt see, kui puudub armastus üksteise vastu”. Siinjuures tuleb paavsti öeldu mõistmiseks eristada homoseksuaalset sättumust ja homoseksuaalset praktikat. Katoliku kiriku järgi ei ole sättumus üksinda veel patt, küll on seda homoseksuaalne praktika, kuivõrd ei täida loomise eesmärki.

Seega Franciscus ei ütle mitte midagi uut ega radikaalset. Ta tugineb oma sõnades Katoliku Kiriku katekismusele, mille järgi “homoseksuaale tuleb aktsepteerida ja austada kui ligimesi, neid ei tohi marginaliseerida ega diskrimineerida”, samas ei tohi unustada, et homoseksuaalsed teod on „olemuslikult ebakorrektsed”. Võib öelda, et Franciscus vaid kordab kiriku senist seisukohta “armasta inimest, aga mitte tema pattu”.

***

LISA: Eesti kirikujuhtide läkitus abielu toetuseks

Kõik Eestis tegutsevad kristlikud kirikud, kes kuuluvad Eesti Kirikute Nõukogusse, toetavad terviklikku vaadet elule, kus valitseb kooskõla iga inimese õnneliku elu ja terve rahva elujõu vahel. Kristlastena usume, et selle kooskõla tagab Pühakirjale toetuv vaade abielule, lastele ja perekonnale.

Jumal lõi inimkonna meheks ja naiseks omaenda näo järgi ning pani alguse abielule, lepingul põhinevale ühendusele kahe sugupoole vahel. See on nii füüsiline, emotsionaalne kui ka vaimne ühendus mida iseloomustatakse Pühakirjas sõnadega „üks liha“ (1Ms 2:24). See tähendab potentsiaalset võimet laste sünniks ja inimsoo jätkamiseks, tänulikkust selle kingi eest ja soovi seda ellu viia. Igas inimeses peegeldub elu kui Jumala kingitus ning mehe ja naise abielus saab tegelikkuseks loomise eesmärgipärasus.

Pühakirjas ei ole näiteid, mille põhjal võiks arvata, et samasooliste inimeste kooselu võiks kanda abielu nime. Abielu on loomise poolest vaid mehe ja naise teineteist täiendava ja abistava kooselu vorm nagu see on kirjas Pühakirja loomislugudes:

„Ja Jumal lõi inimese oma näo järgi, Jumala näo järgi lõi ta tema, ta lõi tema meheks ja naiseks. Ja Jumal õnnistas neid, ja Jumal ütles neile: „Olge viljakad ja teid saagu palju, täitke maa ja alistage see enestele” (1Ms 1:27-28);

„Seepärast jätab mees maha oma isa ja ema ning hoiab oma naise poole, ja nemad on üks liha! (1Ms 2:24);

Peres sündivatele lastele on mees isaks ja naine emaks ning just neil on esmane eesõigus ja kohustus täita oma vanemlikku ülesannet kõikides laste kasvamist ja arenemist puudutavates valdkondades. Vanemate kohustused perekonnas on võrdsed.

Leiame, et naise ja mehe abielul põhinev perekond on rahva püsimise alus ja kasvamise eeldus, mis on kooskõlas nii Piibliga kui ka Eesti Vabariigi põhiseaduse vaimu, mõtte ja eesmärgiga. Isa ja ema kaudu sündivad lapsed ei jää juuretuks. Lapsed ehitavad üles oma identiteedi nagu seda on teinud nende vanemad ja vanavanemad nagu ka kõik varasemad põlved perekonna sugupuus.

Usume, et just kodust pärivad lapsed ka vanemate ja vanavanemate usu, mis on oluline uue põlvkonna vaimse tervise ja stabiilsuse toetamisel olukorras, kus sõdade, haiguste ja teiste määramatuse tegurite osakaal ühiskonnas pidevalt kasvab. Oleme seisukohal, et lapsed on meie kalleim vara, kelle kasvatamise eesõigus ja kohustus on nende bioloogilistel vanematel, kes on ka sillaks lastele mineviku ja tuleviku vahel. Abielu ja perekonna säilitamine läbi sajandite juurdunud pärandina peegeldab püsivusele suunatud mõtteviisi ja läbiproovitud väärtusi.

Usume, et ideaalid, mis on kooskõlas Pühakirjaga, vastavad ka inimese õnneliku elu eeldustele. Ideaale tuleb kaitsta ja nende mõju ühiskonnas tugevdada, sest just ideaalidest sõltub Eesti rahva ja kultuuri säilimine üle aegade.

Austades kõigi inimeste õigust usu- ja sõnavabadusele, eeldame vastusena samasugust suhtumist ka neilt, kes meiega sama usku ja eluväärtusi ei jaga. Just oma usule toetuvalt oleme veendunud, et samast soost isikute omavaheline kooselu on oma olemuselt teistsugune, kui on mehe ja naise abielu, mistõttu ei nõustu me mistahes katsetega kehtivaid seadusi muutes hägustada või rikkuda abielu õiguslikku ja ka sisulist tähendust ühe mehe ja ühe naise liiduna.

Oleme seisukohal, et koguduste ja kogu ühiskonna, kiriku ja riigi hool väljendub kõige paremini traditsioonilise abielu toetamises, leides vajalikke ühiskondlikke tugimehhanisme pere püsimise ja toimetuleku tagamiseks.

Palvetame rahu, armastuse ja üksmeele pärast ühiskonnas ning Eestimaa ja Eesti rahva püsimise eest!

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Urmas Viilma

Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku metropoliit Stefanus

Rooma-Katoliku Kiriku apostellik administraator Eestis, piiskop Philippe Jourdan

Armeenia Apostliku Kiriku Balti riikide piiskop Vardan Navasardyan

Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku piiskop Alur Õunpuu

Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu president Erki Tamm

Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liidu president Andres Ploompuu

Eesti Metodisti Kiriku superintendent Robert Tšerenkov

Eesti Karismaatilise Episkopaalkiriku preester Thomas Eriste

Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku metropoliit Eugeni

Tallinnas, 12. juunil AD 2023 

***

Kasutatud allikad:
https://www.americamagazine.org/faith/2023/03/10/pope-francis-ideology-gender-theory-synod-244888
https://catholicherald.co.uk/pope-benedict-predicted-gender-ideology-would-be-final-rebellion-against-god/
https://catholicherald.co.uk/pope-says-marriage-can-only-be-between-a-man-and-a-woman-and-we-cannot-change-it/
https://www.aljazeera.com/news/2023/1/25/homosexuality-not-a-crime-pope-francis-tells-ap

Refereeris: Lennart Käämer
Avafoto: Wikimedia Commons